Skip to main content
Nasza misja

Wspieranie w rozwoju

Misją Fundacji jest wspieranie osób w procesie ciągłego rozwoju i uczenia się poprzez realizację działań mających na celu otwieranie nowych przestrzeni i możliwości w życiu zawodowym, osobistym i rodzinnym.

Nasze cele

Organizacja i niesienie pomocy w ramach działalności pożytku publicznego

Fundacja ma na celu prowadzenie działalność w zakresie:

 1. Pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowo- rekreacyjnych.
 2. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 3. Działalności klubów sportowych.
 4. Budowy obiektów sportowych.
 5. Działalności obiektów służących poprawie kondycji fizycznej.
 6. Organizowanie kolonii i obozów sportowych.
 7. Wypoczynku dzieci i młodzieży.
 8. Turystyki i krajoznawstwa.
 9. Działalności w zakresie opieki zdrowotnej w tym organizowania zajęć przez logopedów, psychoterapeutów, higienistów szkolnych.
 10. Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 11. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 12. Działalności charytatywnej.
 13. Oodtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 14. Ochrony i promocji zdrowia.
 15. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
 16. Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
 17. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 18. Nauki języków obcych.
 19. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 20. Działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.
 21. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 22. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w tym prowadzenia szkół podstawowych oraz liceów.
 23. Wypoczynku dzieci i młodzieży.

Jak możesz nam pomóc?

wpłacając darowiznę

20 1870 1045 2078 1077 0294 0001

przy okazji zakupów - https://Fanimani.pl/pro-edu-master